آرشیو نور آوران دانلود آرشیو نشریه نورآوران

دسته: انتصابات

انتصاب

با توجه به صلاحدید شرکت طی احکام جداگانه ای به ترتیب رضا کفیلی به عنوان معاون امور مهندسی در جنوبشرق(مرکز طراحی بوستان)، مرتضی بادله به عنوان معاون مهندسی
ادامه مطلب