آدرس : تهران -خیایان هفده شهریور شمالی نرسیده به میدان شهدا شرکت توزیع برق استان تهران 

دفتر روابط عمومی 

تلفن ۳۵۰۸۱۲۵۹ و ۳۳۳۵۰۲۱۹

فاکس: ۳۳۳۴۸۱۸۴